Respect pentru truditorii pământului

 

 

Răspunsurile pentru întrebările suplimentare de la revista Ferma adresate reprezentanţei CE în România

Răspunsurile pentru întrebările suplimentare de la revista Ferma adresate reprezentanţei CE în România

Voturi (0)

Descriere Răspunsurile pentru întrebările suplimentare de la revista Ferma adresate reprezentanţei CE în România
Articole recomandate
Comentarii

Răspunsurile pentru întrebările suplimentare de la revista Ferma adresate reprezentanţei CE în România

1) În primul rând, trebuie subliniat faptul că potrivit legislaţiei UE beneficiarii plăţilor directe, indiferent că este vorba de persoane fizice sau juridice, trebuie să se încadreze în categoria "fermier" şi să exercite o activitate agricolă. Potrivit definiţiilor din articolul 2 al regulamentului (CE) nr. 73/2009:

- (a) 'fermier' înseamnă o persoană fizică sau juridică, sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul legal al grupului sau al membrilor săi potrivit legislaţiei naţionale, a căror proprietate este situată pe teritoriul Comunităţii (NN. Uniunii), potrivit definiţiei din art. 299 din Tratat, şi care exercită o activitate agricolă;

-(c)'activitate agricolă' înseamnă producerea, cultivarea şi creşterea produselor agricole, inclusiv recoltarea, colectarea laptelui, creşterea animalelor şi utilizarea lor în cadrul fermelor, sau conservarea pământului în condiţii bune din punct de vedere al agriculturii şi protecţiei mediului (potrivit art. 6 din acelaşi regulament).

2) Plăţile direct au ca scop consolidarea veniturilor fermierilor. Beneficiarii nu sunt obligaţi să utilizeze asistenţa UE pe care o primesc într-un scop precis.

3) În ce priveşte transferurile financiare de la agenţia de plăţi naţională către beneficiari, potrivit principiului gestionării în comun, responsabilitatea implementării plăţilor directe către fermieri cade în sarcina statului membru şi acesta trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a fi sigur că subvenţiile sunt acordate corect, precum şi pentru a preveni şi gestiona neregularităţile. Dacă doriţi clarificări suplimentare în ce priveşte modul în care a fost gestionată o anumită cerere de asistenţă, precum şi a eligibilităţii anumitor loturi, vă sugerăm să treceţi prin etapele necesare la nivel naţional, de exemplu prin contactarea autorităţilor naţionale relevante, fie agenţia de plăţi naţională, fie direct Ministerul Agriculturii, dacă este necesar, şi/sau prin intermediul remediilor legale adecvate. http://www.apdrp.ro/

4) In ce priveşte întrebarea dvs. despre mecanismele de control, autorităţile naţionale sunt obligate să utilizeze un Sistem Integrat de Gestiune şi Control (Integrated Administration and Control System / IACS). Acest sistem permite statelor membre să proceseze cererile de asistenţă şi să aibă garanţia că, prin controale administrative şi la faţa locului, plăţile sunt făcute în mod corect, neregularităţile sunt prevenite şi urmărite, iar sumele plătite în mod nejustificat sunt recuperate.

Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru primirea de plăţi directe este evaluată prin intermediul controalelor administrative şi a verificărilor la faţa locului. Controalele administrative constau dintr-o serie de verificări încrucişate a informaţiilor incluse în cererea de asistenţă a fiecărui beneficiar, în special prin intermediul detectării automate ce utilizează baze de date computerizate. Pentru verificările la faţa locului, autorităţile naţionale verifică o serie de cereri de asistenţă selectate la întâmplare sau prin intermediul tehnicilor de analiză a riscului. Însă, prin intermediul tehnologiilor existente în prezent, cum ar fi fotografiile din aer sau din satelit ale loturilor agricole, este posibil în multe cazuri să se realizeze o măsurătoare independentă a mărimii unei parcele date sau să se verifice acoperirea cu cultură a acesteia fără că să fie nevoie de deplasarea la faţa locului.

Dacă verificările revelează neregularităţi, se impun penalizări beneficiarilor sub forma reducerii subvenţiilor acordate. Reducerea trebuie să fie efectivă şi proporţională şi poate presupune reduceri multianuale. Reducerile sunt în principal legate de condiţiile de eligibilitate cum ar fi declaraţia privind mărimea parcelei, conformitatea pe ansamblu şi respectarea termenelor înscrise în cerere. Statele membre transmit anual un raport Comisiei, ce conţine date statistice detaliate privind cererile, verificările şi reducerile.

Sistemul de control nu ar fi complet însă fără un mecanism care să garanteze că statele membre îşi desfăşoară activitatea în mod corect şi, în caz contrar, suportă consecinţele financiare necesare. Acest mecanism constă din procedurile de bilanţ realizate de Comisie, ce includ un bilanţ financiar anual pentru fiecare dintre agenţiile de plăţi şi un bilanţ de conformitate multianual ce are în vedere gradul de conformitate al tranzacţiilor cu normele UE.

În fiecare an, Direcţia Generală pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene efectuează peste 300 de audituri, dintre care aproximativ jumătate includ misiuni la faţa locului la agenţiile de plăţi din statele membre. Agenţiile de plăţi ce urmează a fi vizitate sunt selectate pe baza unei analize de risc detaliate, iar activitatea de audit se concentrează în mod normal pe funcţionarea sistemelor de gestiune şi control ale acestor agenţii.

TRADUCEREA IN LIMBA ENGLEZA

 

The answers to the further questions from Ferma magazine

1) First of all it should be stressed that according to the EU legislation, beneficiaries of direct payments, irrespective if they are private or public entities, have to be farmer and to exercize an agricultural activity. According to the definitions in Article 2 of Regulation (EC) No 73/2009:

- (a) 'farmer' means a natural or legal person, or a group of natural or legal persons, whatever legal status is granted to the group and its members by national law, whose holding is situated within Community territory, as defined in Article 299 of the Treaty, and who exercizes an agricultural activity;

-(c)'agricultural activity' means the production, rearing or growing of agricultural products including harvesting, milking, breeding animals and keeping animals for farming purposes, or maintaining the land in good and agricultural and environmental condition (as established in Article 6 of the same Regulation).

2) Direct payments aim at supporting farmers' income. Beneficiaries do not have to use the EU support they receive for a specific purpose.

3) As regards the financial transfer from the national paying agency to the beneficiary, according to the principle of shared management the responsibility for implementation of the direct support for farmers lays within the Member States and it is for the Member States to take all the measures necessary to satisfy themselves that subsidies are granted correctly and to prevent and deal with irregularities. If you wish further clarification in relation to the treatment of a specific application for support and to the eligibility of certain parcels, I suggest that you take the necessary steps at national level, e.g. through contact with the relevant national authorities, either the national paying agency or if necessary directly the Ministry of Agriculture and/or through the appropriate legal remedies. http://www.apdrp.ro/

4) With respect to your question about controls, the national authorities are required to operate an Integrated Administration and Control System (IACS). This system allows Member States to process with the aid applications and to have the ensurance that, through administrative and on-the-spot checks, payments are correctly made , irregularities are prevented and followed up and amounts unduly paid are recovered.

The fulfilment of the eligibility criteria for receiving direct support is assessed through administrative controls and through checks carried out on-the-spot. The administrative controls consist of a number of cross-checks of the information contained in each beneficiary's application, in particular through automated detection using computerised databases. For the purpose of the on-the-spot-checks the national authorities check a number of applications selected either randomly or through risk analysis techniques. However, by means of available technology such as aerial or satellite photographs of the agricultural parcels, it is in many cases possible to carry out an independent measurement of the size of a given parcel and to check the plant coverage without actually going to the field.

If the checks reveal irregularities, penalties in the form of reductions of support are imposed upon the beneficiary. The reduction has to be effective and proportionate and can also imply multi-annual reductions. Reductions mainly relate to eligibility conditions such as the declaration of the size of the parcels, cross compliance and the respect of application deadlines. Member States report annually to the Commission by submitting detailed statistics on applications, controls and reductions.

The control chain would, however, not be complete without a mechanism which ensures that the Member States carry out their work properly and, if they fail to do so, draw the necessary financial consequences. This mechanism consists of the clearance of accounts procedures operated by the Commission, which include an annual financial clearance of the accounts of each paying agency and a multi-annual conformity clearance covering the conformity of the transactions with EU rules.

Every year, the Commission‘s Directorate-General for Agriculture and Rural Development carries out over 300 audits, about half of which include on-the-spot missions to the paying agencies in the Member States. The paying agencies to be visited are selected on the basis of a detailed risk analysis, and the audit work normally concentrates on the functioning of the agencies‘ anagement and control systems.

Johan REYNIERS
Press Officer for Agriculture and Rural Development
Communication DG
European Commission
Phone: +32/2/295.67.28
Fax:     +32/2/297.98.23
johan.reyniers@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/press_room

Proiecte:
Video Fundatia Ferma

 


 

 

Sponsori
KRONE

 

AGROLAND

 

Cronos Consulting

 

Donau Soja

 

Euroconsulting

 

Munax

 

Sopema

Partenerii principali

Revista Ferma Parteneri

 

S.C. COMISION DIC S.R.L.

REVISTA FERMA

REVISTA FERMA

Legea Camerelor agricole e dupa chipul si asemanarea guvernantilor... lipsita de continut!

Ministrul Daniel Constantin s-a dovedit a fi un mare tradator al interesului celor pe care îi reprezinta la nivel guvernamental - producatorii agricoli. Dovada acestei tradari sta scrisa negru pe alb în OUG nr. 58 din 12.06.2013 - semnata de Daniel Constantin si Viorel Ponta - pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind Camerele pentru agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura si dezvoltare rurala, dar si în Legea nr. 122 din 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010, unde abroga articolul II.

Detalii >>>

Camerele Agricole - de unde si pâna unde?!

De unde începe puterea si raspunderea fermierilor, atribuita prin Camerele Agricole si unde se încheie? Sau cum? Daca privim în urma, proiectul a pornit bine, apoi s-a împotmolit iar acum continua... în defavoarea fermierilor!

Detalii >>>

Sustine si TU!

Daca esti creativ, dornic sa te afirmi si sa îti pui în aplicare ideile...

Detalii >>>

Parteneri media:

 
Sponsori:


Revista Ferma ParteneriRevista Ferma Parteneri