Respect pentru truditorii pământului

Noutati in proiecte

Cabinet Avocat Diana Cios

Romania. Timisoara.

Str. Palanca nr.2 biroul no.5, e-mail dianacios.myoffice@gmail.com mob 0722 434 573.

 

FUNDATIA REVISTEI FERMA

sediu: Dumbravita, Ferma 10 A jud Timiş

radis@revista-ferma.ro

 

ACORDAREA FONDURILOR EUROPENE

Proiectele de finanţare sunt supuse rigorilor legislative europene

Sediul materiei - Regulamentul european nr 65/2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală.

 

INCIDENŢA CONDIŢIILOR ARTIFICIALE - impediment pentru acordarea finanţării

 

În conformitate cu Regulamentul UE nr. 65/2011 al Comisiei Europene. art 4 al. 8, nu trebuie sa se efectueze nici o plată catre beneficiarii PENTRU CARE S-A STABILIT CA AU CREAT IN MOD ARTIFICIAL CONDITIILE NECESARE PENTRU A BENEFICIA DE ACESTE PLATI, cu scopul obtinerii unui avantaj care contravine obiectivelor programului.

Ce sunt „condiţiile artificiale”?

Potrivit interpretarii nationale si europene, organul de control, AFIR, fosta APDRP, informează că elementele comune, generale, care pot conduce la crearea de conditii artificiale pot fi:

• Acelasi titlu al proiectului, identificat la doua sau mai multe proiecte;

• Identitatea sediului social al beneficiarului la doua sau mai multe proiecte;

• Identificarea aceluiasi amplasament al proiectului la doua sau mai multe proiecte;

• Identitatea reprezentatului legal al beneficiarului proiectului la doua sau mai multe proiecte;

• Acelasi consultant al proiectului regasit la doua sau mai multe proiecte.

Crearea conditiilor artificiale se apreciaza sub rigoarea normelor metodologice de implementare si verificare a criteriilor de eligibilitate specifice fiecarei masuri, de catre experti evaluatori acreditati in acest sens si autorizati de catre AFIR.

Conditii artificiale - exemple:

• Infiintarea fictiva a unor societati, in vederea obtinerii de suport financiar nerambursabil.

• Infiintarea artificiala a unei companii in numele altei companii care a avut proiect SAPARD si care nu mai intrunea conditii pentru obtinerea de finantare.

• Constituirea in mod artificial a doua companii, care ar putea forma economic o singura companie, in scopul sustragerii de la plafonul de 200.000 euro, evidentierea artificialitatii fiind facuta prin: solicitantii au acelasi consultant; proiectele au fost depuse in aceeasi zi; investitiile sunt in aceeasi incinta/locatie; utilajele celor doua companii sunt complementare, cele doua companii lucrand, in fapt, impreuna; relatiile contractuale ale ambelor companii au aceiasi parteneri; fiecare companie cumpara utilaje de aproximativ 200.000 euro - suma plafon s.a.m.d.

• Beneficiarul nu este o microintreprindere: la depunerea cererii de finantare, beneficiarul declară pe proprie raspundere că societatea sa va avea 8 angajati si omite sa angajeze suplimentar cele 8 persoane prevazute de lege pentru proiectul planificat;

• Lipsa cofinantarii obligatorii: se demonstreaza ca la finele zilei de eligibilitate beneficiarii nu au un sold valid pentru a asigura in numerar cofinantarea, desi la inceputul zilei prezinta extrase de cont de la operatori bancari care evidentiaza sold substantial.

• Fractionarea artificiala a unui proiect de investitii:

- Investițiile rezultate prin fracționare sunt de același tip - cele două proiecte vizează lucrări speciale de construcții complementare (lucrări de pregătire a terenului, într-un caz, și lucrări de foraj, în celălalt caz).

- Cei doi beneficiari au apelat la aceeași firmă de consultanță și au obținut oferte de la aceiași doi furnizori.

- Cele două societăți au sediul la aceeași adresă și efectuează lucrări de construcții complementare.

- Transferul de numerar de la o societate la alta, declarat băncii ca fiind o plată în avans, denotă existența unei relații comerciale între cele două societăți, una dintre ele prestând în beneficiul celeilalte un serviciu plătit.

- Mai mult, cele două întreprinderi funcționează pe aceeași parcelă de teren îngrădită, care a fost închiriată de la aceeași persoană prin intermediul unor contracte ce au fost înregistrate de același notar public, în aceeași zi, cu numere de înregistrare consecutive.

 

Creşterea artificială a costurilor proiectului

Documentele anexate la cererea de finanțare nu respectă cerința de prezentare a trei oferte, înainte de depunerea cererii de finanțare fiind obținută doar o ofertă iar bugetul proiectului a fost întocmit pe baza acestei oferte unice. Beneficiarul nu a prezentat alte două oferte decât după primirea unei solicitări în acest sens din partea APDRP. Ofertele au fost obținute la trei luni după depunerea cererii de finanțare.

O astfel de situație contravine principiului care stă la baza solicitării de oferte: acestea trebuie să fie obținute înainte de elaborarea cererii de finanțare, pentru a permite beneficiarului să întocmească un buget care să reflecte prețurile rezonabile de pe piață.

Dacă ofertele se obțin ulterior depunerii cererii de finanțare, prezentarea lor nu face decât să îndeplinească o cerință formală, ofertele fiind astfel lipsite de substanță.

În cazul în care oferta inițială a fost falsificată de către beneficiar iar una dintre celelalte oferte a fost primită de la o parte care are legături cu beneficiarul, există indicii puternice că beneficiarul a avut intenția de a crește în mod artificial costurile proiectului și, ulterior, cu complicitatea furnizorilor, de a obține în mod necuvenit ajutor public.

 

Alte situaţii întâlnite în practică

Pe parcursul evaluării proiectelor de investiții s-au evidențiat următoarele tipuri de suspiciuni de creare de condiții artificiale:

• utilizarea de către același grup de beneficiari FEADR a echipamentelor achiziționate prin proiecte;

• beneficiarii FEADR împart același sediu, posibil împreună și cu alte entități din același grup economic;

• există legături de rudenie între reprezentanții legali ai mai multor proiecte sau contracte de prestări servicii încheiate cu aceiași clienți;

• beneficiarii oficiali ai proiectelor nu erau de fapt cei reali, ci reprezentanții legali ai proiectelor;

• obținerea unui avantaj nejustificat prin declararea unor obiective false pentru proiecte.

 

AFIR atrage atenţia că crearea de condiții artificiale conduce la respingerea proiectului depus. La sesizarea oricarei persoane sau institutii interesate, cu privire la existenta unei conditii artificiale, finantarea poate fi retrasa dupa acordare, aplicandu-se masura de repunere in situatia anteriora, precum si aplicarea sanctiunilor incidente.

 

Definirea beneficiarului real, din punct de vedere al legislației naționale în vigoare:

Astfel, conform prevederilor Legii nr. 656/2002, beneficiarul real are cel puțin 25% din acțiuni și poate fi (conform art. 4, alin. 1) orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie ori o operaţiune.

De asemenea, conform Art. 4 (2), noţiunea de „beneficiar real” va include cel puţin:

• În cazul societăţilor comerciale:

- persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin deţinerea, în mod direct sau indirect, a pachetului integral de acţiuni ori a unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv acţiuni la purtător, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o societate comercială ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia comunitară ori cu standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune;

- persoana sau persoanele fizice care exercită în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice.

• În cazul persoanelor juridice (altele decât cele prevăzute la lit. a) sau al altor entităţi ori construcţii juridice care administrează şi distribuie fonduri: - persoana fizică care este beneficiară a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entităţi ori construcţii juridice, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;

- grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau o entitate ori construcţie juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

- persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entităţi ori construcţii juridice.

                 

Modalităţi de sancţionare a neregulilor constate

- Sumele „afectate” de nereguli sunt deduse din valoarea eligibilă a proiectelor;

- Odată cu finalizarea etapei de încheiere a contractelor de finanțare, valoarea plăților, în cazul contractelor „afectate” de nereguli, se va rambursa către bugetul CE, fără să existe posibilitatea utilizării sumelor respective pentru alte contracte de finanțare;

- Orice încălcare a prevederilor PNDR, a Contractului de finanțare încheiat între AFIR și beneficiar sau a legislației naționale sau europene în implementarea unui proiect finanțat prin FEADR, precum şi în perioada de monitorizare, constituie o neregulă;

- Neregulile pot fi constatate și, implicit, sancționate de AFIR de la depunerea cererii de finanțare până la sfârșitul perioadei de valabilitate a contractului. Perioada de valabilitate a contractului este de 5 ani de la semnarea acestuia, dar nu mai puțin de 2 ani de la data efectuării ultimei plăți;

- Ca urmare a investigațiilor efectuate de alte organisme de control (ex.: OLAF, DLAF, DNA, Curtea de Conturi etc.), AFIR are dreptul de a stabili creanță bugetară până la termenul stabilit de art. 45 (1) din OUG 66/2011 (5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor datei de închidere a programului, comunicată oficial de către Comisia Europeana/donatorul public international prin emiterea declarației finale de închidere);

- Neregulile pot conduce la recuperarea parțială sau totală a sumelor primite ca finanțare. Din acest motiv este foarte importantă implementarea proiectului de beneficiar cu corectitudine și bună-credință.

 

 

CONCLUZII:

 

Din analiza exeplelor şi din aprecierea prevederilor legale, europene şi naţionale, deducem că:

 

Beneficiarii de proiecte, atunci când depun solicitarea de finanţare, trebuie să consulte condiţiile legale impuse prin Regulamentul european 65/2011, precum şi metodologia de evaluare a condiţiilor de eligibilitate.

 

CONDIŢIILE ARTIFICIALE - indiferent de interpretarea naţionala ori europeană, ori a unor Instanţe de judecată - au o trăsătură comună, legiuitorul arătând că toate, indiferent de multitudinea exemplelor din practică, se circumscriu ca fapte care ÎNCALCĂ LEGEA civilă, contravenţională, penală, - astfel, elementul obiectiv şi material este încălcarea cu voinţă a legii prin fapte săvârşite cu intenţie împotriva:

- legii contractuale;

- legii speciale privind finanţarea proiectelor (reg 65/2011);

- legii comerciale;

- legii contravenţionale;

- legii penale, prin falsul în declaraţii etc.

Beneficiarii trebuie să cunoască faptul că nu pot fi acuzaţi de existenţa condiţiilor artificiale decât cu dovedirea săvârşirii cu intenţie a unor manevre dolosive, ceea ce atrage răspunderea delictuală, contractuală, contravenţională, penală.

Astfel că dovedirea existenţei condiţiilor artificiale impune dovada materială a: falsului, dolului, nerespectării cerinţelor punctual instituite pentru aprobarea cererii de finanţare, a contravenţiei, precum şi dovada săvârşirii cu intenţie în vederea realizării scopului de a obţine o finanţare necuvenită.

 

Nota bene: aprecierea existenţei condiţiilor artificiale nu este subiectivă şi întâmplătoare, iar finanţarea nu poate fi refuzată/retrasă decât dacă se dovedesc elementele materiale şi obiective ale încălcării legii, deci divedite prin probe materiale, nu prin prezumţii şi aprecieri.

 

Actul constatator întocmit de către experţii evaluatori ai AFIR are putere de act administrativ de autoritate şi se atacă, în temeiul şi sub imperiul prevederilor Legii 554/2004 a Contenciosului administrativ, la secţia de Contencios administrativ şi fiscal a Instanţei competente teritorial şi material, doar după derularea procedurii prealabile de contestare la organul emitent, în termen de 15/30 de zile (după caz).

 

Instanţa este suverană ca, în urma probelor materiale, să aprecieze legalitatea procesului-verbal de constatare a condiţiilor artificiale, iar beneficiarii faţă de care nu s-au dovedit prin probe materiale existenţa şi crearea de condiţii artificiale sunt persoane lezate prin actul administrativ constatator, persoane prejudiciate prin refuzul finanţării şi sau retragerea finanţării şi au dreptul ca, prin hotărâre judecătorească, în urma dovedirii abuzului, să fie îndreptăţiţi.

 

 

Ordonare dupa:
«
 1 
»
Afisare grid Afisare lista Articole pe pagina

Analiza "conditiilor artificiale"

Prezentare: Proiectele de finanţare sunt supuse rigorilor legislative europene

Sediul materiei - Regulamentul european nr 65/2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală.


Romania. Timisoara.

Str. Palanca n
Ordonare dupa:
«
 1 
»
Afisare grid Afisare lista Articole pe pagina
Video Fundatia Ferma

 


 

 

Sponsori
KRONE

 

AGROLAND

 

Cronos Consulting

 

Donau Soja

 

Euroconsulting

 

Munax

 

Sopema

Partenerii principali

Revista Ferma Parteneri

 

S.C. COMISION DIC S.R.L.

REVISTA FERMA

REVISTA FERMA

Legea Camerelor agricole e dupa chipul si asemanarea guvernantilor... lipsita de continut!

Ministrul Daniel Constantin s-a dovedit a fi un mare tradator al interesului celor pe care îi reprezinta la nivel guvernamental - producatorii agricoli. Dovada acestei tradari sta scrisa negru pe alb în OUG nr. 58 din 12.06.2013 - semnata de Daniel Constantin si Viorel Ponta - pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind Camerele pentru agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura si dezvoltare rurala, dar si în Legea nr. 122 din 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010, unde abroga articolul II.

Detalii >>>

Camerele Agricole - de unde si pâna unde?!

De unde începe puterea si raspunderea fermierilor, atribuita prin Camerele Agricole si unde se încheie? Sau cum? Daca privim în urma, proiectul a pornit bine, apoi s-a împotmolit iar acum continua... în defavoarea fermierilor!

Detalii >>>

Sustine si TU!

Daca esti creativ, dornic sa te afirmi si sa îti pui în aplicare ideile...

Detalii >>>

Parteneri media:

 
Sponsori:


Revista Ferma ParteneriRevista Ferma Parteneri